1 2 24/48 Pa mete bokit fatra w deyò pou plis pase 24 èdtan anvan yo pwograme pou pran fatra. Retire bwat vid yo nan lespas 48 èdtan apre yo fin pran fatra. Vwazen w yo pral remèsye w! #1 Ba yo yon ti espas Asire w gen omwen twa pye espas ant bokit fatra w yo avèk nenpòt lòt bagay sa ki gen ladan bwat-a-lèt, lòt bwat/charyo, elatriye. Bokit fatra yo dwe rete ouvè nan direksyon lari a. #2 #3 #4 Pwodui resiklab bezwen plis espas #5 Mete l deyò atan Sa mande pou yo kòmanse bonè pou kenbe Konte Lee pwòp! Tout bagay ou ta renmen yo ranmase nan semèn sa ta dwe deyò sou twotwa a ozanviwon 6:30 a.m. #6 TWOTWA KAY Pa jete debri ilegal Pa jete pwodui chimik pou kay, pisin oswa jaden, oswa batri machin. Sibstans ki ka pran dife pa dwe ale nan bokit fatra a. Gade nan paj 11 pou w jwenn detay sou pi bon fason pou jete pwodui chimik. Pa mete nan sachè oswa fè“nich”avèk resiklaj yo. Ou dwe vide yo poukont yo nan bwat resiklaj la pou yon transfòmasyon ki pi fasil. Sonje, sachè plastik ak papye dechikte pa sipoze ale nan bokit resiklaj la. SIS RÈG SENP POU METE FATRA W DEYÒ Mete l nan Sachè! Mete fatra w yo nan sachè an plastik ki byen mare pou anpeche fatra pa gaye atè a. PYE 24/48 Pa mete bokit fatra w deyò pou plis pase 24 èdtan anvan yo pwograme pou pran fatra. Retire bwat vid yo nan lespas 48 èdtan apre yo fin pran fatra. Vwazen w yo pral remèsye w! #1 Ba yo yon ti espas Asire w gen omwen twa pye espas ant bokit fatra w yo avèk nenpòt lòt bagay sa ki gen ladan bwat-a-lèt, lòt bwat/charyo, elatriye. Bokit fatra yo dwe rete ouvè nan direksyon lari a. #2 #3 #4 Pwodui resiklab bezwen plis espas #5 Mete l deyò atan Sa mande pou yo kòmanse bonè pou kenbe Konte Lee pwòp! Tout bagay ou ta renmen yo ranmase nan semèn sa ta dwe deyò sou twotwa a ozanviwon 6:30 a.m. #6 TWOTWA KAY Pa jete debri ilegal Pa jete pwodui chimik pou kay, pisin oswa jaden, oswa batri machin. Sibstans ki ka pran dife pa dwe ale nan bokit fatra a. Gade nan paj 11 pou w jwenn detay sou pi bon fason pou jete pwodui chimik. Pa mete nan sachè oswa fè“nich”avèk resiklaj yo. Ou dwe vide yo poukont yo nan bwat resiklaj la pou yon transfòmasyon ki pi fasil. Sonje, sachè plastik ak papye dechikte pa sipoze ale nan bokit resiklaj la. SIS RÈG SENP POU METE FATRA W DEYÒ Mete l nan Sachè! Mete fatra w yo nan sachè an plastik ki byen mare pou anpeche fatra pa gaye atè a. PYE 1 2