17 ADRÈS AK LÈ ETABLISMAN REKIPERASYON RESOUS - KANPIS BUCKINGHAM 10500/10550 Buckingham Rd. • Fort Myers, FL 33905 239-533-8000 Lendi – Mèkredi 6:30 a.m. – 6 p.m. Jedi ak Vandredi 6:30 a.m. – 5 p.m. Samdi 6:30 a.m. – midi Kay pou Etablisman Transfòmasyon Fatra an Rnèji, Etablisman Resiklaj Materyèl, Kote Rezidan Jete Fatra, Etablisman Konstriksyon ak Demolisyon pou Resiklaj Debri, Operasyon Transfòmasyon Fatra Lakou, Etablisman Antretyen Machin y ANÈKS DECHÈ SOLID TOPAZ COURT 6441 Topaz Court • Fort Myers, FL 33966 239-533-8000 Lendi – Vandredi 8 a.m. – 5 p.m. Premye Samdi chak mwa 8 a.m. – midi (eksepte jou ferye) Kay pou Etablisman pou Dechè Chimik nan kay ak Sèvis Kliyan LEE/HENDRY ZÒN LOKAL POU DEVÈSMAN Etablisman sa pa ouvè pou piblik pou devèsman jeneral. Si ou gen yon bato oswa RV pou jete, oswa si ou gen kesyon ki gen rapò ak eliminasyon lòt fatra, tanpri rele reprezantan sèvis kliyan nou an nan 239-533-8000. Kay pou Etablisman Pwodiksyon Angrè Natirèl ADRÈS DISTRIBISYON PAYIS (MULCH) GRATIS Payis (mulch) gratis disponib pou tout rezidan Konte Lee yo nan adrès ki annaprè yo: Bonita Springs – Ranp Imperial River Boat sou U.S. 41 South Lehigh acres – County Park nan Williams ak W 5th St North Fort Myers – County Park dèyè bibliyotèk sou ansyen U.S. 41 Pine Island – Toupre Izin tretman dlo ize nan pati lès sou Stringfellow Rd South Fort Myers – Three Oaks Parkway, anfas Three Oaks Middle School Lokal sa yo pa frekante. Ou pral bezwen pote pwòp bokit ak pèl ou, epi chaje payis (mulch) la poukont ou. Wap jwenn kat chak adrès ki disponib nan www.leegov.com/solidwaste/facilities/mulch