MISYON NOU Pou asire sante, sekirite ak byennèt jeneral sitwayen Konte Lee yo lè li bay yon sistèm jesyon fatra responsab ak ekonomik. TAB DÈ MATYÈ Sis règ senp pou mete fatra w deyò ....................... 1-2 Entwodiksyon nan Divizyon Dechè Solid Konte Lee ............................................. 3-4 Elimine Fatra ................................................................... 5-6 Koleksyon fatra sou Twotwa Pa ka tann? Depoze gwo atik Resiklaj ............................................................................... 7-8 Recycle Smart – 5 pou panye a Papye Bwat an Metal Katon Resipyan an plastik Boutèy ak po an vè Kisa pou pa resikle ..................................................... 9-10 Pa mete Sachè Plastik ak Bwat a anpòte “Bagay tankou kòd” Rad, sa enkli soulye Feray Dechè Manje, Kouchèt, oswa Dechè Bèt Dechè espesyal .............................................................. 10 Dechè Chimik nan kay ............................................... 11-12 Dechè Danjere Biznis Fatra Lakou ....................................................................... 13 Angrè Natirèl OrganicLee® ........................................ 14 Gid pou dechè solid nan tanpèt ......................... 15-16 Dechè Solid Konte Lee