11 12 Anpil pwodui chimik ki itilize ozalantou kay la, pisin ak jaden kapab danjere pou sante w oswa anviwonman an si yo pa elimine kòmsadwa. Erezman Konte Lee gen yon etablisman koleksyon pèmanan santral nan 6441 Topaz Court, Fort Myers, FL 33966. Rezidan Konte Lee yo ka jete atik ki kalifye yo gratis. Materyèl yo aksepte yo gen ladan: • Minisyon ak Fedatifis • Anti-jèl • Batri, sa gen ladan otomobil ak atik rechajab kay • Telefòn Pòtab • Netwayè • Pyès òdinatè (yo ka mete bagay sa yo tou sou twotwa, men separe de fatra regilye) • Lwil ki fri ak kwit manje • Dechè-elektwonik (ou ka mete bagay sa yo tou sou twotwa toupre, men separe de fatra regilye) • Anpoul fliyoresan ak konpak • Angrè • Ekstenktè • Balas Anpoul Fliyoresan • Gazolin • Pwodui chimik gason ak jaden • Lwil Motè • Penti ak penti Thinners REMAKE – ou ka jete po penti ki vid ak sèk avèk fatra kay la. • Pestisid • Pwodui chimik pisin ak fotografik • Tank pwopan • Sòlvan Dechè Chimik nan kay Dechè Danjere Biznis Biznis yo dwe fè aranjman spesyal pou jete dechè danjere yo – li PA aksepte nan Etablisman Topaz sof pandan aktivite kolesyon spesyal. Tanpri rele anplwaye amikal sèvis kliyan nou an nan 239-533-8000 pou w jwenn detay sou pwochen aktivite koleksyon fatra biznis. Ou ka jwenn enfòmasyon sou pwogram prevansyon polisyon komèsyal ak biznis nan Konte Lee lè ou vizite sitwèb Resous Natirèl Konte Lee www.leegov.com/naturalresources/pollution- prevention